Program działalności

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

DLA OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

W GOLENIOWIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 244/2012 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.12.2012r.

I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOLENIOWIE

 1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),
 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586) w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 1. Przepisy dotyczące jednostek budżetowych.

II CEL OGÓLNY FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOLENIOWIE

Osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Goleniów stanowią grupę wewnętrznie zróżnicowaną pod względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, sytuacji na rynku pracy i innych cech społeczno – demograficznych.

Niepełnosprawność wynika z różnorodnych przyczyn. Część osób niepełnosprawnością obciążona jest od urodzenia, u innych jest skutkiem urazów i przewlekłych chorób. U niektórych osób niepełnosprawność ma charakter ograniczenia fizycznego np. narządu ruchu, wzroku, mowy lub słuchu.

Według danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie w październiku 2009 roku liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń ośrodka wynosiła 532, w tym 255 kobiet.

W Gminie Goleniów liczba osób niepełnosprawnych stanowi ok. 1,60% ogółu ludności. Dane te dotyczą osób niepełnosprawnych zarówno w stopniu znacznym, lekkim jak i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Najwięcej osób, bo aż 119 posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na czas nieokreślony, z tego blisko połowę stanowiły kobiety. Osoby niepełnosprawne, samotne i przewlekle chore stanowią drugą co do liczebności grupę klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie. Pomoc udzielona przez OPS miała głownie charakter wsparcia finansowego. Dotyczyło ono przede wszystkim dofinansowania do: zakupu leków, pokrycia kosztów leczenia, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, zakupu opału, pokrycia bieżących potrzeb. Formą pomocy instytucjonalnej udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym jest przyznanie świadczenia w formie dziennych zajęć aktywizująco – terapeutycznych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe przyjąć, dające wsparcie.

Samopomocy, czyli starający się rozwijać i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Środowiskowy Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia, który obejmuje swoimi usługami osoby z upośledzeniem umysłowym (TYP B) tj. przeznaczonym dla osób pełnoletnich upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Osoby te muszą być w stanie zrozumieć, reagować i wykonywać proste polecenia, być samodzielne w wykonywaniu czynności z zakresu higieny osobistej, nie charakteryzować się zachowaniami agresywnymi i zamieszkiwać na terenie Gminy. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są osoby z innych gmin.

Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie wynosi 30.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30. Dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym

Ośrodek wsparcia jest domem typu B, codzienną pomocą obejmuje osoby niepełnosprawne intelektualnie. Dodatkowymi sprzężeniami są przewlekłe choroby psychiczne, porażenie kończyn dolnych i górnych, wady wzroku, słuchu, mowy. Podopieczni placówki w większości otrzymują świadczenia rentowe. U większości są to renty socjalne, zasiłki pielęgnacyjne, w przypadku kilku osób znacznie wyższe finansowo renty rodzinne. Uczestnicy zajęć ŚDS wywodzą się z rodzin o niskim statusie materialnym, gdzie otrzymywane przez nich świadczenie rentowe stanowi ważny (czasami jedyny) składnik budżetu rodzinnego.

Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie jest rewalidacja i rehabilitacja uczestników, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie. Podstawą działania Domu jest organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej mającej na celu usamodzielnienie i aktywizację życiową, społeczną i zawodową podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz potencjałem lokalnej społeczności Gminy Goleniów.

 Cele te są realizowane w oparciu o następujące zasady:

 • integralny i całościowy rozwój podopiecznego,
 • jakość życia podopiecznego jest ważniejsza od spektakularnych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i rehabilitacyjnych,
 • każda osoba może zrobić jeszcze jeden krok do przodu,
 • bazą oddziaływań rehabilitacyjnych jest poczucie własnej wartości i tożsamości ,
 • chcąc efektywnie pracować z osobą niepełnosprawną trzeba ją rozumieć oraz być przez nią rozumianym.

Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku. Posiłki przygotowywane w ramach treningu kulinarnego są nieodpłatne.

Dom zapewnia transport (dowóz na zajęcia i powrót po zajęciach) uczestnikom zameldowanym na terenie gminy Goleniów. Uczestnicy przyjęci z innych gmin muszą zapewnić sobie transport we własnym zakresie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie zatrudnia sześciu wykwalifikowanych terapeutów. Każdy z terapeutów posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz dodatkowe specjalizacje (oligofrenopedagogika). Ponadto terapeuci uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach i kursach cały czas podnosząc swoje kwalifikacje i zdobywając nowe umiejętności.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie współpracuje z lekarzem psychiatrą. Pracę Środowiskowego Domu Samopomocy koordynuje kierownik Domu. Terapeuci Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z kierownikiem Domu tworzą zespół wspierająco-aktywizujący.

III CELE SZCZEGÓŁOWE FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOLENIOWIE

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia wspierająco-aktywizujące obejmujące w szczególności:

– trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu,

– trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,

– trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

– terapię ruchową,

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

– pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

– inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku lub rynku pracy.

Cele szczegółowe działalności placówki to:

 1. Świadczenie usług wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.
 2. Integracja uczestników z najbliższym środowiskiem lokalnym oraz zapewnienie osobom upośledzonym umysłowo możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym społeczności lokalnej.
 3. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie pełnienia jak największej liczby ról społecznych w rodzinie, środowisku, instytucjach.

IV FORMY DZIAŁANOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GOLENIOWIE

Celem prac podejmowanych przez uczestników zajęć w ramach działań w poszczególnych pracowniach jest pobudzanie wyobraźni twórczej, wyszukiwanie i rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, promowanie twórczości artystycznej podopiecznych, a także usprawnianie manualne poszczególnych uczestników. W trakcie warsztatów osoby upośledzone umysłowo pracują z wykorzystaniem różnorodnych form plastycznych i innych rękodzielniczych. Udział w zajęciach jest dobrowolny i dostosowany do stanu psychicznego każdego z uczestników. Ponadto dzieła, które powstają pokazywane są na różnego rodzaju wystawach i biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Obecnie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie prowadzone są zajęcia w następujących pracowniach:

 1. Pracownia decoupage’u – umożliwia własnoręczne stworzenie pięknej i oryginalnej dekoracji, która wygląda jak ręcznie malowana. Technika ta polega na efektownym zdobieniu przedmiotów poprzez wydzieranie lub wycinanie elementów papierowych i naklejanie ich na wybraną powierzchnię. Sztuka decoupage’u polega na wywołaniu złudzenia. Rezultaty twórczości naszych podopiecznych dekorują otoczenie i sprawiają przyjemność nam wszystkim.

Cele pracowni :

– rozwijanie sprawności manualnej,

– wdrażanie dokładności, ładu, porządku i estetyki wykonywanej pracy, 

– rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, 

– ćwiczenie koncentracji uwagi.

Zajęcia z zakresu pracowni : 

decoupage zwykły, decoupage 3d, decoupage z zastosowaniem techniki sos peso, wyklejanie kolorową bibułą, wyklejanie papierem i kryształkami kamieni, filcowanie na mokro i na sucho: wykonywanie dekoracji, broszek, ozdób na kartki, tworzenie obrazów z wełny czesankowej, wypalanie w drewnie przy użyciu pyrografu, przygotowywanie stroików okazjonalnych, ozdób choinkowych z makaronu oraz innych materiałów, kart świątecznych.

 1. Pracownia wikliniarska powstała we wrześniu 2008 r. Od tego czasu uczestnicy nauczyli się wyplatania koszy z wykorzystaniem podstawowego splotu. Dzięki temu w naszym domu pojawiło się mnóstwo rękodzieł, stanowiących jednocześnie formy użytkowe – koszyki, osłonki na kwiaty, flakony, kosze na bibułę, papier, stojaki na parasole.

Materiały wykorzystane w naszej pracowni to przede wszystkim witki wiklinowe do splatania koszy różnego rodzaju oraz pomocnicze – farby, bibuła, papier, słomki, filc, plastelina, ozdobne kamyczki, cekiny, plastelina.

Na zajęcia w pracowni wikliniarskiej uczestnicy przychodzą z wielką radością. Wyplatanie koszyków usprawnia manualnie, rozwija wyobraźnię, uczy cierpliwości, wytrwałości. Wyroby wykonane przez naszych uczestników sprawiają im dużo satysfakcji i zadowolenia, a prezentowane na wystawach budzą podziw i zainteresowanie.

 1. Pracownia robótek ręcznych oferuje podopiecznym ŚDS różnorodność zajęć terapeutycznych. Uczestnicy mają możliwość poznania wielu technik rękodzieła. Głównym założeniem pracowni jest rozwijanie sprawności manualnych oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej w zakresie posługiwania się igłą, szydełkiem, drutami, czółenkiem. W ten sposób powstają obrazy, serwety, bieżniki, obrusy, ozdoby świąteczne i wiele innych dzieł.

Celem zajęć w pracowni robótek ręcznych jest:

– obniżenie poziomu napięcia psychicznego,

– aktywacja uczestników ŚDS,

– kształtowanie wrażliwości estetycznej,

– nauka wytrwałości i cierpliwości,

– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku,

– wyrobienie nawyku pracy zespołowej,

– dostarczenie przyjemności z wykonywanej pracy,

– kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego,

– nauka posługiwania się narzędziami, materiałami i stosowania odpowiednich technik,

– nauka nowych umiejętności.

Pracownia posiada obszerną i niezwykle zróżnicowaną kolekcję wyjątkowych i oryginalnych frywolitek jak również kunsztowne cudeńka wykonane haftem krzyżykowym, richelieu, hardanger. Nasi uczestnicy doskonale radzą sobie z trudną techniką gobelinu, a z drobniutkich, maleńkich koralików w ich rękach powstają niepowtarzalne ozdóbki, koszyczki, zwierzątka. Wyroby naszej pracowni prezentujemy na okazjonalnych wystawach, kiermaszach czy festynach.

 1. Pracownia witrażu jest miejscem, w którym wiele osób odkrywa swoje ukryte talenty. Uczestnicy pod nadzorem terapeuty posługują się sprzętem umożliwiającym wykonanie prac. Pracownia wyposażona jest w różnokolorowe szkła, noże olejowe, łamacze, szlifierkę oraz lutownice, dzięki którym nasi podopieczni wykonują wiele ciekawych i fantazyjnych witraży. Dzieła te zdobią pomieszczenia warsztatowe oraz cieszą się powodzeniem podczas wystaw i konkursów. Ponadto w pracowni tej uczestnicy mają możliwość wyrobu świec, zdobienia ich różnymi dodatkami.
 1. Pracownia ceramiczno – plastyczna oferuje szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Organizowane zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności manualnych, naukę współpracy w grupie oraz rozwój inwencji twórczej poprzez projektowanie własnych prac. Celem jest również ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej jak i ćwiczenie spostrzegawczości. Zajęcia plastyczne pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. W tej pracowni uczestnicy mają możliwość poznania wielu technik rękodzieła artystycznego, w tym między innymi: malarstwa na płótnie, zdobnictwa ceramiki , ale to nie wszystko – tworzymy też prace w innych technikach plastycznych. Malujemy akwarelą, pastelami suchymi i olejnymi oraz zajmujemy się rysunkiem. W pracowni wykorzystujemy również papier do rozwijania wyobraźni i kreatywności uczestników. Prace z papieru wykonywane są głównie techniką origami, iris folding oraz techniką quillingu. W oparciu o własne projekty tworzymy także kartki okolicznościowe. Pomysły na prace czerpiemy nawet z przedmiotów użytkowych np.: doniczek , z których potem powstają oryginalne ozdoby. Dzieła naszej pracowni prezentujemy na okazjonalnych wystawach, kiermaszach oraz festynach. Ich niepowtarzalność oraz oryginalność sprawia, że cieszą się one dużym zainteresowaniem. W pracowni plastyczno-ceramicznej przygotowywane są również dekoracje na imprezy artystyczne i przedstawienia.

6. Pracownia sportowa oferuje prowadzenie zajęć sportowo-ruchowych mających na celu poprawę kondycji i sprawności fizycznej, wydolności organizmu, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych, kształtowanie postaw świadomej aktywności rekreacyjno-sportowej osób niepełnosprawnych. Prowadzone zajęcia mają na celu usprawnianie indywidualnych dysfunkcji układu ruchu, poprawę sprawności, korekcję wad postawy. Pracownia realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu usprawniania ogólno-ruchowego, sportu, rekreacji ruchowej i szeroko pojętej turystyki. Proponowane działania są wzmacnianie poprzez liczne inicjatywy rekreacyjne, wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, wycieczki piesze, spacery, zawody sportowe. W pracowni sportowej znajduje się sprzęt umożliwiający poprawianie kondycji fizycznej, koordynacji psychoruchowej. Jest ona wyposażona w bieżnię, atlas, rower treningowy, orbitrek magnetyczny oraz drobny sprzęt sportowy.

 1. Pracownia kulinarna – nadrzędnym celem codziennych działań terapeutycznych prowadzonych w pracowni jest wyposażenie osób upośledzonych umysłowo w jak najszersze umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne wykonywanie codziennych czynności praktycznych. Uczestnicy uczą się planować zakupy i wydatki, układać jadłospisy, zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności, poznają zasady racjonalnego odżywiania się, nabywają umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych, nabywają umiejętności przyrządzania posiłków codziennych i na różne okazje (imprezy okolicznościowe), uczą się obsługi sprzętu gospodarstwa domowego (robot wielofunkcyjny, piekarnik, kuchenka elektryczna, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, toster, gofrownica, itp.).

Bardzo ważnym elementem oddziaływania terapeutycznego jest również nauka czynności praktycznych: pranie, prasowanie, dbałość o porządki, zakupy, dbałość o odzież, prace ogrodnicze, umiejętność zarządzania budżetem domowym, załatwianie spraw urzędowych, wizyt i badań lekarskich itp.

Praca aktywizująco-wspierająca z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie prowadzona jest przez terapeutów. Polega ona na okresowej ocenie efektów prowadzonej terapii, prowadzeniu indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, tworzeniu i weryfikacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego, stwarzaniu warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u podopiecznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

Podczas spotkań indywidualnych i grupowych uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, mają możliwość przeprowadzania treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Zajęcia aktywizująco-wspierające to również wsparcie edukacyjno – terapeutyczne realizowane poprzez:

 • usprawnienia w zakresie funkcjonowania emocjonalnego,
 • pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych,
 • przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie prowadzone są inne formy wsparcia i aktywizacji społecznej uczestników, które uzupełniają zajęcia w/w pracowniach. Są to:

 1. Zajęcia rewalidacyjne,
 2. Zajęcia z choreoterapii, muzykoterapii,
 3. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej,
 4. Zajęcia tematyczne,
 5. Treningi higieniczne,
 6. Organizowanie imprez okolicznościowych.

V ZASADY KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOLENIOWIE

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu, jej przedstawiciel ustawowy lub pracownik socjalny składa wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

Termin przyjęcia ustala kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. Przed przyjęciem do Domu pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnego z miejscem zamieszkania osoby kierowanej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby kierowanej. W trakcie przeprowadzania wywiadu niezbędne jest skompletowanie wszelkich dokumentów pozwalających ustalić sytuację osoby kierowanej (opinie psychologiczne, świadectwa szkolne, wyniki badań lekarskich, mających wpływ na podjęcie decyzji o przyjęciu). Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie w uzgodnieniu z Kierownikiem Domu wydaje decyzję administracyjną, w której określa czas pobytu oraz warunki odpłatności za usługi oraz posiłek.

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w domu określa art. 51b. ust.1 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Posiłki przygotowywane w ramach treningu kulinarnego są nieodpłatne.

Każdy uczestnik Domu powinien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Uczestnika Domu i stosować się do jego zapisów.

O kolejności przyjęcia decyduje data rejestracji podania.

W razie braku wolnych miejsc osoba zainteresowana przyjęciem jest wpisywana na listę osób oczekujących. W przypadku zwolnienia miejsca przyjmowana jest pierwsza z osób na liście oczekującej.

VI OCENA EFEKTÓW DZIAŁANOŚCI DOMU, W TYM POSTĘPU UCZESTNIKÓW:

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oceniana jest poprzez:

 • Sprawozdania merytoryczne,
 • Sprawozdania finansowe,
 • Przeprowadzone kontrole z działalności placówki,
 • Współpracę, relacje i opinie z rodzinami i najbliższymi uczestników zajęć ŚDS,
 • Pisanie i sposób realizacji projektów,
 • Udział uczestników w projektach, konkursach..

Ocenie funkcjonowania uczestników służy:

 • Weryfikacja przez zespół wspierająco – aktywizujący realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów,
 • Prowadzenie przez zespół terapeutyczny teczek imiennych podopiecznych zawierających oprócz planu postępowania wspierająco – aktywizującego notatki służbowe, informacje o leczeniu, itp.,
 • Obserwacja podopiecznych,
 • Materiały wypracowane podczas różnorodnych zajęć terapeutycznych,
 • Lista obecności uczestników w placówce,
 • Dzienniki zajęć terapeutycznych.

ZAKŁADANE EFEKTY DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ TRENIGÓW WŚRÓD PODOPIECZNYCH ŚDS:

 • Wzrost sprawności fizycznej,
 • Poprawa motoryki dużej i małej,
 • Zwiększenie zainteresowania formami aktywności rekreacyjno – ruchowej,
 • Podejmowanie przez uczestników samodzielnej aktywności społecznej poza czasem zajęć w ośrodku wsparcia,
 • Wzrost zainteresowania sposobami i możliwościami atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
 • Podejmowanie przez uczestników zajęć ŚDS różnorodnych ról społecznych (podczas zajęć w placówce jak i poza nią) zmierzających do nabycia różnorodnych umiejętności i kompetencji społecznych,
 • Zwiększenie zainteresowania bieżącymi wydarzeniami i faktami mającymi miejsce w lokalnym środowisku jak i poza nim,
 • Wzrost umiejętności zaspokajania własnych potrzeb w oparciu o swoje możliwości,
 • Poprawa samooceny i poczucia własnej wartości,
 • Poprawa relacji w grupie i relacji rodzinnych.