RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się interesantów Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie. Adres Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie: 72-100 Goleniów, ul. Wojska Polskiego 28, tel. 914189697, e-mail: sdsgoleniow@gmail.com
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 914189697, e-mail: sdsgoleniow@gmail.com
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie ustawowych zadań publicznych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.