Warunki przyjęcia

Środowiskowy Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia, który obejmuje swoimi usługami osoby z upośledzeniem umysłowym (TYP B) tj. przeznaczonym dla osób pełnoletnich upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Osoby te muszą być w stanie zrozumieć, reagować i wykonywać proste polecenia, być samodzielne w wykonywaniu czynności z zakresu higieny osobistej, nie charakteryzować się zachowaniami agresywnymi i zamieszkiwać na terenie Gminy Goleniów. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są osoby z innych gmin.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie funkcjonuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30. Dom nasz zapewnia wszechstronne wsparcie osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które nie wymagają opieki szpitalnej oraz mają właściwą opiekę domową ze strony najbliższej rodziny.

Podanie o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność intelektualną (np. opinię psychologiczną, zaświadczenie lekarza psychiatry lub innego specjalisty).